CSR-profil

CSR-profil for Team Change

I Team Change har vi et ønske om, at udføre vores sociale indsats i overensstemmelse med FN’s bæredygtige principper. Derfor har vi udarbejdet en udførlig gennemgang af de punkter, som vi aktivt og fremadsynet indarbejder i vores daglige arbejde.

Vi har en stor respekt for alle aspekter af miljø – om det er arbejdsmiljø, naturens miljømæssige aspekter eller det enkelte individs udviklingsmiljø. Vi arbejder helhedsorienteret og dybdegående i forbindelse med vores daglige arbejde, hvilket giver os de fordele, at vi kan kombinere vores indsats med andre formål. Det er derfor med stolthed, at vi kan tilbyde en helhedsdækkende indsats, med fokus på en bæredygtig fremtid, både i og omkring det enkelte individ.

 

  • Team Change arbejder aktivt med forebyggelse af stofmisbrug og alkoholafhængighed. Dette sker gennem vores faste samtaler med de unge i projektet, der informerer dem om effekterne af stofmisbrug. Også via vores partnerskaber med diverse andre aktører, afholder vi jævnligt informationsmøder om effekterne på krop, hjerne og sind, ved indtagelse og afhængighed af stoffer og alkohol.

 

 

  • Team Change arbejder aktivt med at klargøre skoletrætte unge til at færdiggøre deres grundskoleuddannelse, således at deres skolegang kan blive afsluttet med relevante og effektive læringsresultater. Vi arbejder konstant for at gøre vores tilbud anvendeligt i klargøringen af unge til uddannelse, og oplyser løbende de unge om mulighederne for uddannelse trods handicap af forskellig art. F.eks. er ordblindhed et handicap, som vi rådgiver og vejleder indenfor, da vi har et godt kendskab til uddannelsessystemet og dets muligheder. Dermed er vi med til at øge antallet af unge (og senere voksne) med relevante færdigheder for fremtidens arbejdsmarked, både som arbejdskraft og som iværksættere. Vi arbejder nemlig med de unges selvopfattelse, og fastlåste kønsrollesyn, hvilket gør, at vi har været i stand til at sende flere piger på uddannelse på såkaldte ”mandestudier”, og visa versa.

 

 

  • Team Change arbejder aktivt for at klargøre vores unge borgere til arbejdsmarkedet. De skal ikke være en belastning for samfundet, men skal indgå i arbejdsstyrken, enten via uddannelse eller direkte selvforsørgelse. Derved bidrager de til samfundets økonomiske vækst, og Team Change opnår sit ønske om at bidrage til en fuld og produktiv beskæftigelse af unge. Vi giver dem flest mulige kvalifikationer med på vejen, der forhåbentlig kan bidrage til, at de får samme lønsum som andre i deres fremtidige fag. Vores målsætning er, at vores initiativ vil bibringe en væsentlig og målbar reduktion af unge i Nordsjælland, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse. Vi håber, at vores resultater, og ikke mindst vores dokumentation af disse, kan bidrage til at udvikle og igangsætte en global strategi for at få unge i arbejde.

 

 

  • Team Change arbejder aktivt for at vores indsats med unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil bidrage til en opnåelse og fastholdelse af en indkomststigning for de nederste 40% af befolkningen. Da vores unge borgere er på offentlig forsørgelse, må de anses som værende indtægtsmæssigt i de nederste 40% af befolkningen. Det er vores antagelse, at de med vores hjælp, i løbet af deres liv kan opnå en indkomststigning, der er højere end landsgennemsnittet, jf. FN’s verdensmål 10.1. Vi arbejder ligeså med at inddrage alle, uanset køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk (eller anden) status. Dette er en inddragelse, der går begge veje, da vores arbejde i lige så høj grad er rettet mod den enkelte, som det er rettet mod vores egen organisation. Der er en mærkbar forskel på vores og andres politik på dette punkt, da vi ikke kun arbejder med at vi tilpasser os folks udfordringer, men indgående og bæredygtigt, også arbejder med at få deres udfordringer til at passe ind i en organisations rammer. Dette skaber et trygt individ i balance, da personlige udfordringer bliver håndtérbare i pressede situationer, gennem indlærte strategier og tillærte reaktionsmønstre.

 

 

  • Team Change arbejder aktivt for at præge vores unge borgere i retning af en bæredygtig tilgang til madvare. Vores forhåbning er, at vores arbejde kan bidrage til at madspild forhindres i så vidt omfang som muligt. Vi benytter derved vores position som forgangsbilleder til at bidrage med et punkt, der ikke ligger lige til højrebenet, i forhold til vores rolle som ”arbejdsgivere” for de unge – nemlig en fremtidig generation af borgere, opmærksomme på bæredygtige tiltag inden for forbrug og produktion. Vores indsats giver dem ballast til at tænke bæredygtigt i andre henseender, f.eks. i deres fremtidige virke i samfundet. Derved vil de få en grundlæggende viden, i forhold til at opbygge et liv i harmoni med naturen.

 

 

  • Team Change arbejder aktivt for at de unge borgere vi arbejder med, oplyses om deres rettigheder. Gennem vores position som en uafhængig anden aktør, føler vi at det er vores pligt at sikre de unge deres retssikkerhed. Vi oplyser dem derfor løbende om de procedurer, rettigheder og mekanismer, der gør dig gældende i lige nøjagtig deres situation. Dette gør vi for at sikre, at vores tilbud (såvel som kommunen) fremstår som en institution under effektiv, ansvarlig og gennemsigtig udvikling. Vores ønske er at vi vil blive anset som værende lydhøre og inkluderende, ligesom det vil fremstå tydeligt, at vi arbejder med deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser.

 

 

  • Team Change arbejder aktivt for at den bæredygtige udvikling, om det så gælder på et individ-, organisations-, eller samfundsniveau. Alle vores målsætningen inden for FN’s verdensmål byder op til samarbejde omkring den bæredygtige udvikling i vores samfund. Vi ser frem til mange partnerskaber med både offentlige og private virksomheder, der kan bidrage til erfaringer og udvikling af nye, bæredygtige initiativer. Derved kan vi bygge videre på den viden vi allerede har, og dermed følge op på vores allerede eksisterende tilbud til unge i Nordsjælland.

 

 

Igennem vores arbejde med ovenstående CSR-målsætninger, deltager vi aktivt i regeringens vision om at skabet et frit, rigt og trygt samfund i Danmark. Dette er vi meget stolte af. Vi håber, at vi kan skabe en synergieffekt, der kaster både sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver og aspekter af sig.

FN’s verdensmål er vedtaget af verdenslandene i 2015, og har siden udgjort en målestok for, hvordan man arbejder effektivt og bæredygtigt med visionerne om en fri verden. Som borgere i et åbensindigt land, der er kendt for tillid, demokrati og et højst socialt velfærdsniveau, er hver enkelt medarbejder i Team Change personligt engageret i at bidrage til fremtidige generationers varetagelse af vores klode. Vores bidrag er i sig selv lille, set i forhold til udfordringerne i verdenssamfundet, men vi ser os selv som aktivt forgangsprojekt, der baner vejen for fremtidens aktive indsatser. Vi er sikre på, at selv en indsats på størrelse med vores, kan skabe dønninger igennem samfundet. Vi er glade for at kunne bidrage med det vi kan i arbejdet med at bringe verden mod et bæredygtigt samfund, og opfordrer til partnerskaber og samarbejder på tværs af indsatser og brancher.

Har du en god idé til et CSR-samarbejde med os? Kontakt os og bliv klogere.